Bussersbeemden 13
5706 NW Helmond
telefoon 0492 66 11 57
e-mail info@denkstap.nl

KvK Brabant  63 64 50 25
programma's

I.E.program (Instrumental Enrichment Program) - Professor Reuven Feuerstein
De Nederlandse benaming voor dit programma is Instrumenteel Verrijkingsprogramma (IVP)
Het IVP is een programma ontwikkeld voor kinderen vanaf 8 jaar. Het doel van dit programma is het vormen van “zelfstandige denkers”. Met IVP kunnen de tekorten in de denkontwikkeling worden aangepakt. Met kan de reflectie op het eigen denken en inzicht bevorderen. Dat doe je door de leerlingen aan te moedigen actief bij de leersituatie betrokken te blijven en het leren als een uitdaging te zien. IVP leert iemand gestructureerd te denken: informatie te verzamelen, erover na te denken en goed te reageren.


Bright Start - Professor Carl Haywood
Bright Start is een programma ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 6 jaar met fysische of cognitieve  problemen. Het zijn de risico kinderen met betrekking tot leerproblemen in het basisonderwijs.
Bright Start richt zich op de pré-cognitieve en cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van het leren. Teveel kinderen komen onvoorbereid aan in groep 3 en zijn niet toe aan lezen, rekenen en schrijven. Zeer dikwijls verwijst men deze leerlingen door naar het speciaal onderwijs terwijl dat niet noodzakelijk is.
Bright Start heeft als doel de leerbaarheid van het kind te vergroten.
Het kind moet leren:
1. Zijn gedrag af te stemmen op aanvaardbare regels en normen
2. Problemen op te merken. Hoe kan je werken aan een oplossing als je het probleem niet ziet.
3. Denkprocessen aan te leren om oplossingen te vinden. Het probleem onderzoeken. Kijken naar verschillende oplossingen.
4. Kritisch te zijn
5. Het denken, leren en problemen oplossen logisch te ondersteunen. Dat doe je door vaardigheden te verwerven om zelf regels en principes op te stellen. De oplossing voor het ene probleem kan je ook in andere situaties gebruiken. Dat moet het kind ontdekken.

MISC (More Intelligent Sensitive Children) - Professor Pnina Klein

Het MISC-concept richt zich op het aanleren van een speciale interactiestijl tussen opvoeders, leerkrachten en kinderen. Met als doel de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te stimuleren.MISC zet ik in bij jonge kinderen van 1 tot 4 jaar

Zodra er bij het kind de behoefte (the need) ontstaat goed om zich heen te kijken, te luisteren, te voelen, te proeven, te onderzoeken, op zoek te gaan naar de betekenis van dingen, te zoeken naar relaties tussen dingen in de wereld en eigen ervaringen, nieuwsgierig te zijn, het waarom van iets willen weten, samen dingen te doen en te willen leren.

Het MISC-concept

Professor Pnina Klein gebruikt de mediatie-theorie van professor Reuven Feuerstein als basisgedachte voor haar MISC-concept. Beiden gaan er vanuit dat kinderen, in het bijzonder kinderen waarvan de ontwikkeling niet als vanzelf gaat, een speciale en intensieve begeleiding nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Deze kinderen hebben zogenaamde “verrijkte leerervaringen” nodig die doelgericht door de opvoeder/hulpverlener/leerkracht (mediator) tijdens interacties gerealiseerd worden.