Bussersbeemden 13
5706 NW Helmond
telefoon 0492 66 11 57
e-mail info@denkstap.nl

KvK Brabant  63 64 50 25
leespraat

Leespraat is veel meer dan een leesmethode, het is een volledige weg naar lezen én praten...
Kinderen met een moeizame spraakontwikkeling, zoals kinderen met het Syndroom van
Down of kinderen met taal/spraakproblemen, kunnen nu ook in Helmond terecht bij Denkstap.
In onze praktijk in Helmond werken wij met Leespraat, dé  lees/praatmethode van Hedianne
Bosch. Vanaf drie jaar kan met deze methode worden begonnen. In de praktijk geven we ook
een oudercursus Leespraat.
De eigen leefwereld van het kind staat centraal. De woorden sluiten aan bij de
belevingswereld en woordenschat van het kind. Geadviseerd wordt om op meerdere
momenten op een dag aandacht aan het lezen besteden, met name in natuurlijke
contexten.
Het kind leert lezen om beter te leren praten; Het praten wordt gestimuleerd, waardoor ook
de zinslengte langer kan worden en ook de  uitspraak worden verbeterd.
De leesactiviteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.
Vanaf een jaar of twee kan al begonnen worden met Leespraat.
In het begin ligt het accent op foto's, plaatjes, geschreven en woordbeelden, later krijgt het
kind gesproken opdrachtjes.
De methode is gelijk een oefenprogramma.
Leespraat is altijd maatwerk. Samen met het kind wordt de inhoud en aanpak bepaald.
Enkele voorwaarden zijn:
Het kind moet kunnen luisteren naar opdrachtjes en ook kunnen reageren op korte
opdrachtjes.
Het kind  staat open voor de inbreng van een volwassene.
Het kind kan matchen en kiezen; het kind kan twee kaarten met ongeveer hetzelfde woord
bij elkaar leggen en kan uit twee kaarten de juiste pakken.
Het is gemakkelijk als het kind al enkele woordjes zegt, het kan ook met gebaren.
Maatwerk
Kinderen met een moeizame taalspraakontwikkeling begrijpen vaak veel meer van taal dan zij
zelf (vlot) kunnen uitspreken. De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen
met het gehoor en met het auditief (via het gehoor) verwerken van informatie. Zij horen onze
zinnen vaak als een woordenbrij, ze horen niet goed de verschillende woorden in een zin of de
verschillende lettergrepen of klanken in een woord. Leespraat maakt gebruik van de visuele
sterke kant van kinderen. Door woorden op te schrijven geef je de kinderen meer tijd de
informatie te verwerken en geef je meer specifieke informatie over klanken, lettergrepen en
woorden.
Leespraat is een communicatie methode die in Nederland is ontwikkeld door pedagoge
Hedianne Bosch .In eerste instantie is Leespraat ontwikkeld voor kinderen met
Downsyndroom, maar de methode kan ook goed werken voor andere kinderen met
taal/spraakproblemen. Door met deze methode te werken, het liefst door de hele dag heen,
zal het zijn vruchten afwerpen.

Kenmerken